brokengirl

22 teksty – auto­rem jest bro­ken­girl.

Więc mówisz, że wie­czo­rem leżąc w łóżku wyłażą na wie­rzch wszys­tkie two­je prob­le­my i zmar­twienia. Zas­ta­nawiałeś się, cze­mu tak jest? Bo jes­teś wte­dy na odo­sob­nieniu, nikt do ciebie nie mówi, po prostu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 sierpnia 2013, 14:53

W miej­scu bez cza­su i przes­trze­ni jest set­ki mi­liardów is­tnień. Tyl­ko niektóre z nich zos­tają ob­da­rowa­ne życiem. To niewątpli­wie wiel­ki zaszczyt. Każde is­tnienie chciałoby dos­tać życie. Dla­tego żałuję, że aku­rat mo­je is­tnienie dostąpiło te­go zaszczy­tu, bo nie pot­ra­fię się im cie­szyć, nie pot­ra­fię go kochać i źle się z nim czuję. Mo­je is­tnienie nie po­win­no dos­tać życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2013, 11:15

Jeśli nie masz ni­kogo, jes­teś nikim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2013, 14:46

-Po co od­kry­wać wszechświat, sko­ro nie zna­my sa­mych siebie?
-Bo to mniej bo­les­ne niż spot­ka­nie z pus­tką, która w nas od zaw­sze drzemie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2013, 15:38

Pat­rzę na otaczający mnie świat i wszys­tko wy­daje mi się ta­kie... niep­raw­dzi­we. Zakłama­ne i skom­pli­kowa­ne. Jak­by praw­dzi­we było tyl­ko to, co jest we mnie w środ­ku. Mo­je uczu­cia i mo­ja pus­tka. Jak­bym była odi­zolo­wana od te­go wszystkiego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 lipca 2013, 09:51

Ja nicze­go nie żałuję. Jes­tem smut­na, ale nie dla­tego, że jest mi żal. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2013, 09:40

Sa­mot­ność - roz­paczli­wa pot­rze­ba by­cia ko­mukol­wiek potrzebnym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lipca 2013, 17:35

Tak trud­no się zmienić. Gdy się za­domo­wisz, na­wet piekło wy­daje ci się miłym miejscem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2013, 11:07

Jeśli nie za­pytasz, od­po­wiedź zaw­sze będzie brzmiała nie. Jeśli nie spróbu­jesz, nig­dy ci się nie uda. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lipca 2013, 19:55

Nic mnie nie pow­strzy­muje, tyl­ko ja sama... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2013, 20:07
Zeszyty
  • Paranoja – Na­wet nie wiem co się dzieje w moim życiu...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność